Priėmimas į inžinerinio ugdymo klases

 

 

PATVIRTINTA

Klaipėdos Baltijos gimnazijos direktoriaus 2018 m. balandžio 25 d.

įsakymu Nr. V-52

  PRIIMAMŲ MOKINIŲ MOTYVACIJOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Priimamų mokinių motyvacijos vertinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja asmenų, pageidaujančių mokytis Klaipėdos Baltijos gimnazijoje (toliau – Gimnazija) pagal pagrindinio (II dalis) su inžineriniu ugdymu programą, motyvacijos vertinimo faktorius, sąlygojančius inžinerinio ugdymo turinio kryptį ir kriterijus, motyvacijos vertinimo organizavimą, vykdymą ir rezultatų skelbimą, apeliacijų teikimo ir nagrinėjimo tvarką.
 2. Aprašas yra parengtas vadovaujantis Priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T2-296 „Dėl priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 3. gimnazijoje formuojamos inžinerinio ugdymo klasės, kuriose įgyvendinami Specializuoto ugdymo krypties programų (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programų) inžinerinio ugdymo dalies, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. V–735, elementai.
 4. Mokiniai į inžinerinio ugdymo klases priimami Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka iš visos savivaldybės teritorijos ir kitų savivaldybių teritorijų, atsižvelgus į jų motyvacijos vertinimo (toliau – Vertinimas) rezultatus, kai norinčiųjų mokytis yra daugiau nei laisvų vietų.

       

II SKYRIUS

VERTINIMO FAKTORIAI IR KRITERIJAI

 

 1. Priimant į inžinerinio ugdymo klases, vertinami priimamų mokinių (toliau – kandidatai):

5.1. praktiniai įgūdžiai, siekiant įvertinti jų sugebėjimą tirti, projektuoti, planuoti, kurti, realizuoti, suprasti kompleksiškus inžinerinius procesus, produktus;

5.2. mąstymo būdai, siekiant įvertinti jų mokėjimą spręsti inžinerines problemas, jas analizuoti ir kritiškai vertinti, suprasti jų prasmę ir esmę, suvokti inžinerines sąsajas su mokslo ir kultūros pasiekimais;  

5.3. kūrybiškumas ir iniciatyvumas, siekiant įvertinti jų komunikavimo, bendradarbiavimo principus.

 III SKYRIUS

VERTINIMO ORGANIZAVIMAS, VYKDYMAS IR REZULTATŲ SKELBIMAS

 

 1. Vertinimui organizuoti ir vykdyti, siekiant užtikrinti skaidrumą ir objektyvumą, Gimnazijos direktoriaus įsakymu sudaromos dvi komisijos:

6.1. organizavimo komisija, kurią sudaro direktoriaus pavaduotojas ugdymui, socialinis pedagogas, psichologas ir du Gimnazijos tarybos atstovai. Ši komisija parengia patalpas Vertinimui, dalyvauja Vertinimo vykdyme;

6.2. vertinimo komisija, kurią sudaro matematikos, informacinių technologijų ir gamtamokslinio ugdymo (biologijos, chemijos, fizikos) dalykų mokytojai.

 1. Vertinimas vykdomas 2 dienas gegužės 1–20 d. Konkrečią datą nustato Gimnazijos direktorius įsakymu ir viešai paskelbia Gimnazijos interneto svetainėje ne vėliau kaip 20 kalendorinių dienų iki Vertinimo pradžios.
 2. Vertinimo vykdymo tvarkaraštis paskelbiamas Gimnazijos skelbimų lentoje ir Gimnazijos interneto svetainėje ne vėliau kaip 20 kalendorinių dienų iki Vertinimo pradžios.
 3. Vertinime dalyvaujantys kandidatai suskirstomi į ne didesnes kaip 24 asmenų grupes.
 4. Vertinimo metu kandidatams pateikiamas vertinimo komisijos parengtas ir Gimnazijos direktoriaus patvirtintas klausimynas, sudarantis galimybes įvertinti kandidatų pastangas, motyvus ir poreikius mokytis inžinerinio ugdymo klasėse.
 5. Vertinimo trukmė – 1 valanda. Vertinama balais.
 6. Vertinimo balą sudaro:

12.1. einamųjų mokslo metų turimų I pusmečio (2 trimestro) matematikos, informacinių technologijų ir gamtamokslinio ugdymo (biologijos, chemijos, fizikos) įvertinimų sumos vidurkis;

12.2. už kiekvieną 5–8 klasėse laimėtą tarptautinę ar respublikinę olimpiadą, konkursą skiriama po 3 balus, miesto olimpiadą, konkursą – 2 balus, mokyklos olimpiadą, konkursą – 1 balas;

12.3. Gimnazijoje raštu atliekamo klausimyno įvertinimas.

 1. Pasibaigus Vertinimui, vertinimo komisija kandidatų surinktus balus suveda į vertinimo protokolus, sudaro kandidatų, kurie gali būti priimti į inžinerinio ugdymo klases, sąrašus ir juos perduoda Gimnazijos direktoriui.
 2. Gimnazijos direktorius Vertinimo dokumentus pateikia Gimnazijos mokinių priėmimo komisijai (toliau – Priėmimo komisija) nagrinėti.
 3. Priimamų į inžinerinio ugdymo klasę mokinių sąrašas skelbiamas viešai Gimnazijos interneto svetainėje ir skelbimų lentoje ne vėliau kaip iki gegužės 22 d.
 4. Kandidatai, kurie nepateko į priimamų asmenų sąrašą, informuojami elektroniniu paštu, raštu ar telefonu (įskaitant SMS žinutes) individualiai, nurodant nepatekimo priežastis.
 5. Kandidatai su Vertinimo rezultatais gali susipažinti individualiai Gimnazijos raštinėje ar pokalbio su Gimnazijos direktoriumi metu.

 IV SKYRIUS

APELIACIJŲ TEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

 

 1. Kandidatai apeliacijas dėl Vertinimo rezultatų Gimnazijos direktoriui gali pateikti per 3 darbo dienas nuo priimamų mokinių sąrašo viešo paskelbimo.
 2. Gimnazijos direktorius apeliacijos paraiškas perduoda Priėmimo komisijos pirmininkui, kuris organizuoja apeliacijos nagrinėjimą.
 3. Apeliacija nagrinėjama Priėmimo komisijoje ne ilgiau kaip 3 darbo dienas, galutinė išvada įrašoma apelianto vertinimo protokole, kuris pateikiamas Gimnazijos direktoriui.
 4. Gimnazijos direktorius apeliantą supažindina su apeliacijos nagrinėjimo rezultatais per 2 darbo dienas nuo Priėmimo komisijos išvadų pateikimo.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Aprašo įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę vykdo Gimnazijos direktorius.
 2. Aprašas skelbiamas Gimnazijos interneto svetainėje ne vėliau kaip 20 kalendorinių dienų iki Vertinimo pradžios.

________________________

SUDERINTA

Klaipėdos miesto savivaldybės

Ugdymo ir kultūros departamento

Švietimo skyriaus vedėjo

2018 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. ŠV1-243