Gimnazistų taryba

gimnazistu taryba

Gimnazistų tarybos pirnininkė:

Samanta Širvinskaitė (IVc kl,)