DARBO VIETOS

Klaipėdos Baltijos gimnazija skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms.

Darbo pobūdis: koordinuoti ir organizuoti ugdymo plano, individualių ugdymo planų, ugdymo programų rengimą ir įgyvendinimą, inicijuoti naujų mokymo(si) technologijų ir strategijų diegimą,  užtikrinti ugdymo proceso įgyvendinimą, mokyklos veiklos įsivertinimo organizavimą, vykdyti ugdymo proceso stebėseną, vertinti ir analizuoti ugdymo kokybę, teikti metodinę pagalbą  mokiniams ir mokytojams, koordinuoti ir organizuoti prevencinę veiklą, neformaliojo švietimo programų įgyvendinimą, bendradarbiauti su mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais mokyklos bendruomenės nariais, rengti direktoriaus įsakymų, susijusių su ugdymo veikla, ir kitų mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus, savarankiškai planuoti ir įgyvendinti kitus kasdieninius  darbus, savarankiškai vykdyti kitus mokyklos direktoriaus pavedimus.

Specialieji reikalavimai pretendentams:

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą;
 2. Turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą arba turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;
 3. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą;
 4. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos, Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo politikos nuostatomis, Klaipėdos Baltijos gimnazijos strateginiais tikslais;
 5. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus;
 6. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
 7. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

 Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti konkurse;
 2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 3. Gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba;
 4. Išsilavinimą, darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 5. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);
 6. Pretendento anketą (pretendentams į darbuotojo pareigas);
 7. Gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Dokumentai priimami iki 2020 m. sausio 21 d. įskaitytinai Valstybės tarnybos portale http://portalas.vtd.lt/lt/vtdtemplatevtdkonkursai-319-319.html

Informacija teikiama tel. (8 46) 345 920; (8 616) 32 616.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis grąžinami. Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems dokumentų ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.

Konkursas paskelbtas 2020 m. sausio 7 d. http://portalas.vtd.lt