NUOSTATAI

PATVIRTINTA

Klaipėdos miesto savivaldybės

tarybos 2018 m. birželio 28 d.

sprendimu Nr. T2-135

(Klaipėdos miesto savivaldybės

tarybos 2020 m. sausio 30 d.

sprendimo Nr. T2-3 redakcija)

 

 

 

 

 

KLAIPĖDOS BALTIJOS GIMNAZIJOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

                                                                                                                       BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Klaipėdos Baltijos gimnazijos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Klaipėdos Baltijos gimnazijos (toliau – Gimnazija) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, Gimnazijos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, vykdomas programas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, Gimnazijos teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką, finansinės veiklos kontrolę, veiklos priežiūrą, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ar struktūros pertvarkos tvarką.
 2. Gimnazijos oficialusis pavadinimas – Klaipėdos Baltijos gimnazija, trumpasis pavadinimas – Baltijos gimnazija. Duomenys apie Gimnaziją, kaip juridinį asmenį, kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190443039.
 3. Gimnazija įsteigta Klaipėdos miesto vykdomojo komiteto 1970 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. 22, kaip Klaipėdos 18-oji vidurinė mokykla. Klaipėdos miesto valdybos 1993 m. rugpjūčio 18 d. potvarkiu Nr. 414 Gimnazijai suteiktas Baltijos pavadinimas. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-3532 Gimnazijoje akredituota vidurinio ugdymo programa ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. T2-148 Gimnazija pavadinta Klaipėdos Baltijos gimnazija.
 4. Gimnazijos teisinė forma – biudžetinė įstaiga, priklausomybė – savivaldybės.
 5. Gimnazijos savininkė – Klaipėdos miesto savivaldybė, kodas 111100775, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda.
 6. Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Klaipėdos miesto savivaldybės taryba, kuri sprendžia Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, Lietuvos Respublikos švietimo ir kituose įstatymuose bei šiuose Nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.
 7. Gimnazijos buveinė – Baltijos pr. 51, 94127 Klaipėda.
 1. Gimnazijos grupė – bendrojo ugdymo mokykla, tipas – gimnazija.
 2. Gimnazijos pagrindinė paskirtis – gimnazijos tipo gimnazija. Kitos paskirtys: gimnazijos tipo inžinerinio ugdymo gimnazija, gimnazijos tipo ligoninės mokykla, gimnazijos tipo specialioji mokykla judesio ir padėties sutrikimų turintiems mokiniams.
 3. Gimnazijos mokymo kalba – lietuvių.
 4. Gimnazijos mokymosi formos ir mokymo proceso organizavimo būdai: grupinio mokymosi forma kasdienio ar (ir) nuotolinio mokymo proceso organizavimo būdu ir pavienio mokymosi forma savarankiško ar (ir) nuotolinio mokymo proceso organizavimo būdu.
 5. Gimnazijoje vykdoma pagrindinio ugdymo programos antroji dalis, akredituota vidurinio ugdymo programa, neformaliojo vaikų švietimo programos. Pavienėse universitetinėse inžinerinio ugdymo klasėse įgyvendinama specializuoto ugdymo krypties programų inžinerinio ugdymo dalis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.
 6. Gimnazijoje išduodami pagrindinio išsilavinimo pažymėjimai, baigusiems pagrindinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programas, brandos atestatai, baigusiems vidurinio ugdymo ir vidurinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programas, mokymosi pasiekimų pažymėjimai, nebaigusiems pagrindinio, vidurinio ugdymo ir pagrindinio, vidurinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programas.
 7. Gimnazija yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su valstybės herbu ir savo pavadinimu, atributiką, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose. Gimnazija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

II SKYRIUS

GIMNAZIJOS VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

 

 1. Gimnazijos veiklos sritis – švietimas, kodas 85.
 2. Gimnazijos veiklos rūšys:
  • pagrindinė veiklos rūšis – vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20;
  • kitos švietimo veiklos rūšys:
   • pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;
   • sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
   • kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
   • kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;
   • švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;
  • kitos ne švietimo veiklos rūšys:
   • kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas, kodas 49.39;
   • vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;
   • kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
   • nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
   • kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;
   • bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01.
 1. Gimnazijos veiklos tikslas – padėti mokiniams plėtoti intelektines ir fizines galias bei įgyti bendrąjį dalykinį, sociokultūrinį, technologinį raštingumą, tautinę ir pilietinę brandą, profesinės kompetencijos pradmenis.
 2. Gimnazijos veiklos uždaviniai:
  • teikti mokiniams kokybišką ugdymą;
  • tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius;
  • teikti mokiniams reikiamą pagalbą;
  • užtikrinti sveiką ir saugią ugdymo(si) aplinką.
 3. Vykdydama jai pavestus uždavinius Gimnazija:
  • vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintomis Bendrosiomis programomis ir specializuoto ugdymo (pagrindinio, vidurinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu) programomis, atsižvelgdama į Klaipėdos miesto savivaldybės ir Gimnazijos bendruomenės reikmes, taip pat mokinių poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;
  • rengia pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas papildančius bei mokinių poreikius tenkinančius šių programų modulius, neformaliojo vaikų švietimo programas, kartu su Klaipėdos universitetu kryptingai ugdo mokinių inžinerines kompetencijas;
  • dalyvauja mokinių ugdymo pasiekimų tyrimuose, patikrinimuose teisės aktų nustatyta tvarka;
  • teikia informacinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, psichologinę pedagoginę pagalbą, užtikrina mokinių sveikatos priežiūrą;
  • įvertina mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius ir skiria specialųjį ugdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
  • organizuoja mokymą regiono (šalies) mokiniams stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį ir vidurinio ugdymo programą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;
  • kuria atvirus, pagarbius, bendradarbiavimą skatinančius mokinių, mokytojų ir tėvų (globėjų, rūpintojų) santykius;
  • sudaro palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms, skatinančioms mokinių tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, padedančioms tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius;
  • organizuoja mokamas papildomas paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka;
  • sudaro sąlygas darbuotojams tobulinti kvalifikaciją, dalytis gerąja patirtimi;
  • įgyvendina prevencines programas ir užtikrina ugdymą karjerai bei minimalios priežiūros priemones;
  • draudžia Gimnazijoje ir jos teritorijoje turėti, vartoti energinius gėrimus, tabaką, alkoholį ir kitas psichiką veikiančias medžiagas, prekiauti jomis, platinti šia tema nelegalią literatūrą, spaudinius bei riboja pašalinių asmenų patekimą į Gimnaziją;
  • kuria ugdymo turiniui įgyvendinti reikiamą materialinę bazę ir edukacines aplinkas;
  • organizuoja Gimnazijoje mokinių maitinimą ir vežiojimą teisės aktų nustatyta tvarka;
  • atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.
 4. mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai mokiniams išduodami Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

 

III SKYRIUS

GIMNAZIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Gimnazija, įgyvendindama jai pavestus tikslą ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas, turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka:
  • parinkti ugdymo(si) metodus, formas ir būdus;
  • kurti naujus ugdymo ir ugdymosi modelius;
  • bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
  • vykdyti miesto, šalies ir tarptautinius švietimo projektus;
  • stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;
  • gauti paramą ir naudotis kitomis teisėmis, neprieštaraujančiomis Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.
 2. Gimnazija privalo užtikrinti geros kokybės švietimą, mokymo sutarties sudarymą ir sutartų įsipareigojimų vykdymą, atvirumą vietos bendruomenei, garantuoti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams ugdymo aplinką.

 IV SKYRIUS

GIMNAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

 1. Gimnazijos veikla organizuojama pagal Gimnazijos strateginį, metinį veiklos, mokslo metų ugdymo planus, patvirtintus teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Gimnazijai vadovauja direktorius, skiriamas į pareigas atviro konkurso būdu ir atleidžiamas iš jų teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Direktoriaus pavaldumą ir atskaitomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.
 4. Direktorius:
  • organizuoja Gimnazijos darbą, kad būtų įgyvendintas Gimnazijos tikslas ir atliekamos nustatytos funkcijos;
  • vadovauja Gimnazijos strateginio plano, metinio veiklos plano, mokslo metų ugdymo plano ir švietimo programų rengimui, juos tvirtina ir užtikrina jų vykdymą;
  • tvirtina Gimnazijos struktūrą teisės aktų nustatyta tvarka ir nustato Gimnazijos struktūrinių padalinių tikslus, uždavinius, funkcijas;
  • skiria ir atleidžia darbuotojus, tvirtina jų pareigybių aprašymus, pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus, atlieka kitas su darbo santykiais susijusias funkcijas teisės aktų nustatyta tvarka;
  • rūpinasi pedagogų ir kitų darbuotojų darbo sąlygomis, organizuoja trūkstamų darbuotojų paiešką;
  • priima mokinius ir sudaro mokymo sutartis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka;
  • suderinęs su Gimnazijos taryba, tvirtina Gimnazijos vidaus ir darbo tvarką reglamentuojančius dokumentus, kuriuose nustatomos bendruomenės narių teisės, pareigos, atsakomybė, elgesio ir etikos normos;
  • organizuoja ir vykdo mokinių pasiekimų tyrimus, patikrinimus, brandos egzaminus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
  • analizuoja Gimnazijos veiklos ir valdymo išteklių būklę, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą, kartu su Gimnazijos taryba sprendžia svarbius palankios ugdymui aplinkos kūrimo klausimus;
  • vykdo užduotis ir dirba su tarnybos paslaptį sudarančia informacija, žymima „RIBOTO NAUDOJIMO“ slaptumo žyma, turėdamas leidimą teisės aktų nustatyta tvarka;
  • organizuoja Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą, išorinį vertinimą;
  • leidžia įsakymus, juos keičia, sustabdo ar panaikina ir kontroliuoja jų vykdymą;
  • sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes;
  • organizuoja pedagoginių darbuotojų metodinę veiklą, atestaciją Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;
  • sudaro Gimnazijos vardu sutartis ir atstovauja ar įgalioja atstovauti darbuotojus Gimnazijai kitose institucijose;
  • organizuoja Gimnazijos dokumentų saugojimą ir valdymą;
  • valdo, naudoja Gimnazijos turtą, lėšas ir jomis disponuoja teisės aktų nustatyta tvarka, vadovaudamasis visuomenės naudos, efektyvumo, racionalumo, viešosios teisės principais;
  • inicijuoja Gimnazijos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;
  • bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo pagalbos, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;
  • kiekvienais metais teikia Gimnazijos bendruomenei ir tarybai svarstyti bei viešai paskelbia savo metų veiklos ataskaitą;
  • dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti pavaduotojams;
  • vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, kitus Klaipėdos miesto savivaldybės institucijų pavedimus pagal priskirtą kompetenciją.

27.     Gimnazijos direktorius atsako už:27.1.   Gimnazijos veiklą ir jos rezultatus;27.2.   Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, šių Nuostatų laikymąsi, tinkamą funkcijų atlikimą;27.3.   demokratinį Gimnazijos valdymą, skaidriai priimamus sprendimus, bendruomenės narių informavimą, personalo kvalifikacijos tobulinimą, sveiką ir saugią Gimnazijos aplinką;

 • asmens duomenų teisinę apsaugą, teikiamų ataskaitų rinkinių ir statistinių ataskaitų teisingumą;

27.5.   veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą.

 1. Gimnazijos valdyme dalyvauja direktoriaus pavaduotojai, kurie:
  • dalyvauja priimant strateginius sprendimus dėl Gimnazijos veiklos plėtros;
  • teikia siūlymus dėl Gimnazijos metinio veiklos, mokslo metų ugdymo planų sudarymo, Gimnazijos struktūros, šių Nuostatų pakeitimų;
  • tiesiogiai vadovauja kitoms jų kompetencijai priskirtoms veiklos sritims.
 2. Gimnazijos metodinei veiklai organizuoti sudaromos metodinės grupės ir metodinė taryba.
 3. Metodinės grupės sudaromos pagal ugdymo sritis ar dalykus.
 4. Metodinės grupės pirmininką ir sekretorių renka metodinės grupės nariai atviru balsavimu pirmame posėdyje vieniems metams.
 5. Metodinės grupės pirmininkas organizuoja posėdžius ir apie posėdžio laiką, svarstyti parengtus klausimus narius informuoja ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių.
 6. Nutarimai priimami metodinės grupės posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko balsas. Nutarimai yra teisėti, jei neprieštarauja teisės aktams. Norminio pobūdžio nutarimai gali būti įforminami Gimnazijos direktoriaus įsakymu.
 7. Metodinės grupės pirmininkas už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito jį rinkusiems metodinės grupės nariams.
 8. Metodinė grupė:
  • derina ugdymo srities, dalyko ar toje pačioje klasėje dirbančių mokytojų ugdymo planavimą, ugdymo proceso organizavimą, vertinimą, vadovėlių ir mokymo priemonių pasirinkimą;
  • aptaria naujus dokumentus, metodikų naujoves, dalykų integraciją, mokytojų sukauptą patyrimą;
  • tariasi dėl mokomųjų dalykų planų rengimo principų ir tvarkos, mokomųjų dalykų, jų modulių pasiūlos;
  • nagrinėja ugdymo sėkmingumą, mokinių pasiekimus, pedagogines problemas, dalijasi gerąja patirtimi;
  • dalyvauja diagnozuojant mokinių pasiekimus;
  • keičiasi informacija ir bendradarbiauja su kitomis metodinėmis grupėmis;
  • analizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginių kokybę;
  • teikia siūlymus metodinei tarybai dėl ugdymo turinio formavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo.
 9. Metodinių grupių pirmininkus ir po vieną narį iš kiekvienos metodinės grupės, deleguotą atviru balsavimu vieniems metams metodinės grupės narių dauguma, jungia metodinė taryba.
 10. Metodinės tarybos pirmininką ir sekretorių renka atviru balsavimu vieniems metams metodinės tarybos nariai pirmame posėdyje.
 11. Metodinės tarybos posėdžius šaukia metodinės tarybos pirmininkas. Apie posėdžio laiką ir svarstyti parengtus klausimus pirmininkas informuoja narius ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių.
 12. Nutarimai priimami metodinės tarybos posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko balsas. Jeigu pirmininkas posėdyje nedalyvauja, o balsai pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad nutarimas nepriimtas. Nutarimai yra teisėti, jei neprieštarauja teisės aktams. Norminio pobūdžio nutarimai gali būti įforminami Gimnazijos direktoriaus įsakymu.
 13. Metodinės tarybos nario įgaliojimai nutrūksta, kai pasibaigia įgaliojimo laikas, kai jis nebegali eiti savo pareigų dėl sveikatos būklės, atsistatydina, pripažįstamas neveiksniu arba kai jo elgesys nesuderinamas su metodinės tarybos nario pareigomis.
 14. Metodinės tarybos nariai už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito juos rinkusiems metodinės grupės nariams.
 15. Metodinė taryba:
  • dalyvauja ir teikia siūlymus, planuojant ugdymo turinį, ugdymo proceso aprūpinimą, ugdymo kokybę ir inovacijų diegimą, nustatant mokytojų metodinės veiklos prioritetus;
  • koordinuoja Gimnazijoje veikiančių metodinių grupių veiklą, siekdama ugdymo dermės, tęstinumo ir kokybės užtikrinimo;
  • aptaria Gimnazijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato jos prioritetus;
  • vertina mokytojų metodinius darbus ir praktinę veiklą;
  • inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą, bendradarbiavimą su mokytojų asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo pagalbos įstaigomis.
 16. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais Gimnazijos direktorius gali organizuoti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų, kurių veikla susijusi su nagrinėjamu klausimu, pasitarimus.
 17. Darbo tarybos, profesinės sąjungos veiklą Gimnazijoje reglamentuoja įstatymai.

V SKYRIUS

GIMNAZIJOS SAVIVALDA

 

 1. Gimnazijos taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausia Gimnazijos savivaldos institucija, renkama dvejiems metams. Taryba telkia Gimnazijos mokinius, mokytojus, tėvus (globėjus, rūpintojus), vietos bendruomenę demokratiniam Gimnazijos valdymui, padeda spręsti Gimnazijai aktualius klausimus, atstovauti direktoriui teisėtiems Gimnazijos interesams.
 2. Tarybą sudaro 9 nariai: tris mokytojus deleguoja mokytojų taryba, tris tėvus (globėjus, rūpintojus) – tėvų aktyvas, tris mokinius – gimnazistų
 3. Tarybos pirmininkas, jo pavaduotojas ir sekretorius renkami atviru balsavimu pirmame Tarybos posėdyje. Gimnazijos direktorius negali būti tarybos pirmininkas.
 4. Posėdžius šaukia tarybos pirmininkas. Apie posėdžio laiką ir svarstyti parengtus klausimus pirmininkas informuoja narius ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios. Posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Į posėdžius gali būti kviečiami kitų savivaldos institucijų atstovai, Gimnazijos rėmėjai, socialiniai partneriai ar kiti asmenys.
 5. Nutarimai priimami Tarybos posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko balsas. Jeigu pirmininkas posėdyje nedalyvauja, o balsai pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad nutarimas nepriimtas. Nutarimai yra teisėti, jei neprieštarauja teisės aktams. Norminio pobūdžio nutarimai gali būti įforminami Gimnazijos direktoriaus įsakymu.
 6. tarybos nario įgaliojimai nutrūksta, kai pasibaigia įgaliojimo laikas, kai jis nebegali eiti savo pareigų dėl sveikatos būklės, atsistatydina, pripažįstamas neveiksniu arba kai jo elgesys nesuderinamas su Tarybos nario pareigomis.
 7. Tarybos nariai už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito juos rinkusiems Gimnazijos bendruomenės nariams.
 8. taryba:
  • teikia siūlymus dėl Gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
  • pritaria Gimnazijos strateginiam, metinės veiklos planams, darbo ir vidaus tvarkos taisyklėms, kitiems Gimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Gimnazijos direktoriaus;
  • teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui dėl šių Nuostatų pakeitimo, Gimnazijos struktūros tobulinimo;
  • išklauso Gimnazijos direktoriaus teikiamas metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus dėl veiklos tobulinimo, saugių ugdymo(si) ir darbo sąlygų sudarymo;
  • teikia siūlymus Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai ar jos įgaliotai institucijai, Gimnazijos direktoriui dėl materialinio aprūpinimo ir lėšų panaudojimo;
  • svarsto Gimnazijos savivaldos institucijų ar bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui;
  • deleguoja atstovus į Gimnazijos mokytojų atestacijos ir viešo konkurso laisvai Gimnazijos direktoriaus vietai užimti komisijas;
  • priima nutarimus kitais, teisės aktų nustatytais ar Gimnazijos direktoriaus teikiamais, klausimais.
 9. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Gimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Gimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi Gimnazijoje dirbantys mokytojai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.
 10. Mokytojų tarybai vadovauja Gimnazijos direktorius.
 11. Mokytojų tarybos nariai atviru balsavimu dvejiems metams renka mokytojų tarybos sekretorių.
 12. mokytojų tarybos posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip kartą per pusmetį. Posėdžius šaukia mokytojų tarybos pirmininkas. Apie posėdžio laiką ir svarstyti parengtus klausimus pirmininkas informuoja narius ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai tą dieną dirbančių mokytojų tarybos narių. Pagal poreikį į posėdžius gali būti kviečiami kitų savivaldos institucijų atstovai, Gimnazijos rėmėjai, socialiniai partneriai ar kiti asmenys.
 13. Nutarimai priimami mokytojų tarybos posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko balsas. Nutarimai yra teisėti, jei neprieštarauja teisės aktams. Norminio pobūdžio nutarimai gali būti įforminami Gimnazijos direktoriaus įsakymu.
 14. Mokytojų tarybos pirmininkas už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito mokytojų tarybos nariams.
 15. Mokytojų taryba:
  • svarsto ugdymo programų įgyvendinimą, optimalų ugdymo sąlygų sudarymą, ugdymo turinio atnaujinimą, mokinių ugdymosi rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;
  • teikia siūlymus dėl Gimnazijos metinio veiklos, ugdymo planų įgyvendinimo, mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos kaupimo ir panaudojimo tobulinimo;
  • analizuoja mokinių sveikatos, socialinės paramos, mokymosi, prevencinės veiklos, poilsio, mitybos, saugos klausimus;
  • deleguoja atstovus į Tarybą, mokytojų atestacijos komisiją;
  • priima nutarimus kitais, teisės aktų nustatytais ar Gimnazijos direktoriaus teikiamais, klausimais.
 16. Gimnazijoje veikia mokinių savivaldos institucijos – mokinių aktyvai klasėse ir gimnazistų taryba.
 17. Mokinių aktyvą sudaro 3–5 nariai, išrinkti vieniems metams atviru balsavimu klasės mokinių susirinkime.
 18. Mokinių aktyvo seniūnas ir jo pavaduotojas renkami klasės mokinių susirinkime atviru balsavimu vieniems metams.
 19. Posėdžius šaukia seniūnas, kuris apie posėdžio laiką ir svarstyti parengtus klausimus informuoja narius ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai mokinių aktyvo narių.
 20. Nutarimai priimami mokinių aktyvo posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia seniūno balsas. Jeigu seniūnas posėdyje nedalyvauja, o balsai pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad nutarimas nepriimtas. Nutarimai yra teisėti, jei neprieštarauja teisės aktams.
 21. Mokinių aktyvo nario įgaliojimai nutrūksta, kai pasibaigia įgaliojimo laikas, kai jis nebegali eiti savo pareigų dėl sveikatos būklės, atsistatydina, pripažįstamas neveiksniu, baigiasi jo mokymo sutartis arba kai jo elgesys nesuderinamas su mokinių aktyvo nario pareigomis.
 22. Mokinių aktyvo nariai už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito juos rinkusiam klasės mokinių susirinkimui.
 23. Mokinių aktyvas:
  • planuoja ir organizuoja klasės mokinių nepamokinę veiklą;
  • rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu klasėje, mokinių lankomumu;
  • svarsto klasės vadovo teikiamus klausimus.
 24. Gimnazistų taryba – aukščiausia mokinių savivaldos institucija, renkama dvejiems metams.
 25. Gimnazistų tarybą sudaro 15–17 mokinių, išrinktų visuotiniame I–IV klasių mokinių susirinkime slaptu balsavimu.
 26. Gimnazistų tarybos prezidentas ir jo pavaduotojas renkami visuotiniame I–IV klasių mokinių susirinkime slaptu balsavimu.
 27. Gimnazistų tarybos posėdžius šaukia prezidentas. Apie posėdžio laiką ir svarstyti parengtus klausimus prezidentas informuoja narius ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios. Posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip tris kartus per metus. Posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai gimnazistų tarybos narių.
 28. Nutarimai priimami gimnazistų tarybos posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia gimnazistų tarybos prezidento balsas. Jeigu prezidentas posėdyje nedalyvauja, o balsai pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad nutarimas nepriimtas. Nutarimai yra teisėti, jei neprieštarauja teisės aktams.
 29. Gimnazistų tarybos nario įgaliojimai nutrūksta, kai pasibaigia įgaliojimo laikas, kai jis nebegali eiti savo pareigų dėl sveikatos būklės, atsistatydina, pripažįstamas neveiksniu, baigiasi jo mokymo sutartis arba kai jo elgesys nesuderinamas su gimnazistų tarybos nario pareigomis.
 30. Gimnazistų tarybos nariai už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito juos rinkusiam visuotiniam I–IV klasių mokinių susirinkimui.
 31. Gimnazistų taryba:
  • padeda organizuoti Gimnazijos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas;
  • teikia siūlymus dėl ugdymo organizavimo, neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos;
  • organizuoja savanorių judėjimą;
  • atstovauja mokinių interesams taryboje bei kitose savivaldos institucijose, tarpininkauja ginant mokinių teises Gimnazijoje;
  • rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu Gimnazijoje;
  • dalyvauja rengiant Gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus;
  • svarsto Gimnazijos direktoriaus ar kuruojančio direktoriaus pavaduotojo teikiamus klausimus.
 32. Gimnazijoje veikia tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijos – tėvų komitetai klasėse ir tėvų aktyvas.
 33. Tėvų komitetą sudaro 3–5 nariai, išrinkti vieniems metams atviru balsavimu klasės tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimo dauguma.
 34. Tėvų komiteto nariai atviru balsavimu pirmame posėdyje renka pirmininką, kuris šaukia posėdžius ir apie jų laiką, svarstyti parengtus klausimus informuoja narius ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios. Posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai tėvų komiteto narių.
 35. Nutarimai priimami tėvų komiteto posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko balsas. Jeigu pirmininkas posėdyje nedalyvauja, o balsai pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad nutarimas nepriimtas. Nutarimai yra teisėti, jei neprieštarauja teisės aktams.
 36. Tėvų komiteto nario įgaliojimai nutrūksta, kai pasibaigia įgaliojimo laikas, kai jis nebegali eiti savo pareigų dėl sveikatos būklės, atsistatydina, pripažįstamas neveiksniu arba kai jo elgesys nesuderinamas su tėvų komiteto nario pareigomis.
 37. Tėvų komiteto nariai už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito juos rinkusiam klasės tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimui.
 38. Tėvų komitetas:
  • aptaria su klasės vadovu klasės mokinių lankomumo, elgesio ir pažangumo, saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie juos klausimus;
  • padeda organizuoti klasės renginius, išvykas, kurti edukacines aplinkas, vykdyti ugdymą karjerai;
  • inicijuoja paramos Gimnazijai teikimą;
  • teikia siūlymus tėvų tarybai ir Gimnazijos direktoriui ugdymo kokybės gerinimo klausimais.
 39. Tėvų aktyvas – aukščiausia tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucija, renkama vieniems metams. Ją sudaro 5–7 nariai, išrinkti atviru balsavimu visuotiniame tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkime.
 40. Tėvų aktyvo nariai atviru balsavimu pirmame posėdyje renka pirmininką.
 41. Tėvų aktyvo posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip du kartus per mokslo metus. Posėdžius šaukia pirmininkas. Apie posėdžio laiką ir svarstyti parengtus klausimus tėvų aktyvo pirmininkas informuoja narius ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios. Posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai tėvų aktyvo narių.
 42. Nutarimai priimami tėvų aktyvo posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko balsas. Jeigu pirmininkas posėdyje nedalyvauja, o balsai pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad nutarimas nepriimtas. Nutarimai yra teisėti, jei neprieštarauja teisės aktams.
 43. Tėvų aktyvo nario įgaliojimai nutrūksta, kai pasibaigia įgaliojimo laikas, kai jis nebegali eiti savo pareigų dėl sveikatos būklės, atsistatydina, pripažįstamas neveiksniu arba kai jo elgesys nesuderinamas su tėvų aktyvo nario pareigomis.
 44. Tėvų aktyvo nariai už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito juos rinkusiam visuotiniam tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimui.
 45. Tėvų aktyvas:
  • teikia siūlymus ugdymo proceso organizavimo ir kitais ugdymo kokybės gerinimo klausimais;
  • analizuoja Gimnazijos lėšų panaudojimo tikslingumą;
  • deleguoja atstovus į tarybą;
  • nagrinėja tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymus, skundus ir teikia siūlymus, sprendžiant iškilusias problemas;
  • dalyvauja tėvų (globėjų, rūpintojų) diskusijose, Gimnazijos renginiuose;
  • svarsto Gimnazijos direktoriaus, jo pavaduotojų teikiamus klausimus.
 46. Gimnazijoje gali steigtis ir kitos savivaldos institucijos, bendruomenės nariai gali burtis į įvairių interesų grupių (mokinių, pedagogų ir nepedagoginių Gimnazijos darbuotojų, tėvų (globėjų, rūpintojų)) asociacijas, organizacijas, sąjungas, vykdančias jų veiklos nuostatuose (įstatuose) numatytus uždavinius ir funkcijas.

 VI SKYRIUS

DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMAS, VEIKLOS VERTINIMAS IR ATESTACIJA

 1. Darbuotojai į darbą Gimnazijoje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Gimnazijos direktoriui, jo pavaduotojams, kitiems įstaigos darbuotojams už darbą mokama ir jų veikla vertinama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Gimnazijos pedagogai, švietimo pagalbos specialistai atestuojasi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

 VII SKYRIUS

GIMNAZIJOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ ir GIMNAZIJOS VEIKLOS PREIŽIŪRA

 

 1. Gimnazija valdo patikėjimo teise perduotą savivaldybės turtą, naudoja ir disponuoja juo Lietuvos Respublikos įstatymų ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.
 2. Gimnazijos lėšos:
  • valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;
  • pajamos už teikiamas paslaugas;
  • fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;
  • kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.
 3. Gimnazijos lėšos ir turtas valdomas, naudojamas ir juo disponuojama rūpestingai, siekiant užtikrinti visuomenės interesų tenkinimą, maksimalią naudą visuomenei. Turtas tausojamas, nešvaistomas ir racionaliai tvarkomas. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.
 4. Gimnazija buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka.
 5. Gimnazijos finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.
 6. Gimnazijos veiklos priežiūrą atlieka Klaipėdos miesto savivaldybės administracija teisės aktų nustatyta tvarka, prireikus pasitelkdama išorinius vertintojus.

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Gimnazija turi interneto svetainę, kurioje skelbiami vieši pranešimai ir informacija visuomenei apie Gimnazijos veiklą teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Gimnazijos buveinė keičiama, Gimnazijos filialai steigiami ir jų veikla nutraukiama Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu.
 3. Gimnazija reorganizuojama, pertvarkoma, likviduojama ar vykdoma Gimnazijos struktūros pertvarka teisės aktų nustatyta tvarka.
 4. Šie Nuostatai keičiami Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos, Gimnazijos vadovo ar Tarybos iniciatyva. Šių Nuostatų pakeitimus tvirtina Klaipėdos miesto savivaldybės taryba.

Direktorė                                                                                                                                                                                           Jurgita Račkauskienė

SUDERINTA

Gimnazijos tarybos posėdžio

2019 m. lapkričio 14 d.

protokoliniu nutarimu

(protokolas Nr. V2-7)