INŽINERIJA

                        Gimnazijoje suformuotos universitetinės inžinerinio ugdymo Ii1, Ii2, IIi klasės (toliau – universitetinės inžinerinės klasės), kuriose veikla organizuojama pagal gimnazijos universitetinių inžinerinio ugdymo klasių veiklos modelį (toliau – Modelis), patvirtintą Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 25 d. sprendimu Nr. T2-208.

                            Inžinerinis ugdymas įgyvendinamas pagal Specializuoto ugdymo krypties programų (pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programų) inžinerinio ugdymo dalį, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. V-735 (toliau – Inžinerinio ugdymo programa).

                            Inžinerinio ugdymo programos paskirtis – padėti mokiniams nuosekliai ir kryptingai ugdyti inžinerinę kompetenciją, reikalingą planuojant ateities karjerą bei KU studijuojant su inžinerinėmis profesijomis ar inžinerine kūryba susijusius mokslus.

                            Gimnazijoje įdarbinami KU dėstytojai mokytojo (dėstytojo) pareigoms. Jų darbo užmokesčiui skiriamos Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto tikslinės lėšos.  

                            Pamokų, kurias organizuoja KU dėstytojai, paskirstymas universitetinėse inžinerinėse klasėse:

Dalykai

Klasė (mokiniai)/dalykui skirtų valandų skaičius

Iš viso valandų

Ii1

(23)

Ii2

(23)

IIi

(15)

 

Inžinerija

1 grupė

1 (12)

1 (12)

2

6

2 grupė

1 (13)

1 (13)

Pasirenkamieji dalykai:

Eksperimentinė chemija

1

1

 

2

Projektavimas

 

1

1

2

CC programavimas

1

 

1

2

Matematika mechanikoje

1

1

1

3

Neformalusis švietimas:

Robotika

1

1

1

3

Kita ugdomoji veikla:

Praktinė-tiriamoji veikla

6

6

6

18

Iš viso:

12

12

12

36

        Inžinerinio ugdymo programos ypatumai universitetinėse inžinerinėse klasėse:
 • inžinerija – privalomas dalykas;
 • viena biologijos, matematikos, chemijos, fizikos savaitinė pamoka dalijama į grupes, siekiant pagilinti gamtos mokslų ir matematikos žinias;
 • siūlomi pasirenkamieji dalykai: 3D modeliavimas, verslioji inžinerija, projektavimas, braižyba, atsižvelgiant į mokinių asmenines savybes, polinkius, gebėjimus ir patirtis;
 • vykdomi ilgalaikiai (metų trukmės) praktiniai-tiriamieji projektiniai darbai, bendradarbiaujant su KU Jūrų ir gamtos mokslų fakultetu, Jūrų tyrimų institutu;
 • organizuojama inžinierinio ugdymo savaitė I–IV klasių mokiniams, plėtojant tarpdalykinę integraciją;
 • įgyvendinama skaitmeninių mokymų programa ,,Samsung mokykla ateičiai“ informacinių technologijų, matematikos, chemijos pamokose Ii1, Ii2 klasėse;
 • siūlomos neformaliojo švietimo programos: projektavimas, kompiuterinė grafika, robotika, CC programavimas, ugdančios inžinerines kompetencijas;
 • organizuojami metų trukmės kūrybiniai-praktiniai projektai verslo įmonėse (UAB ,,Fortum Klaipėda“, ,,UAB ,,Orion Global Pet“; AB Grigeo Klaipėda, UAB NEO GROUP, UAB ,,MARS Lietuva“, Vakarų laivų gamykloje, UAB Klaipėdos jūrų krovinių kompanijoje „BEGA“), ugdantys mokinių inžinerinio verslo, ekonominio veiklos pagrįstumo, veikimo realaus gyvenimo situacijose gebėjimus.

Universitetinių inžinerinių klasių mokiniams:

 • sudaromos galimybės dalyvauti KU mokslininkų ar studentų vykdomose tiriamosiose veiklose, vasaros praktikose, ekspedicijose, baigiamųjų darbų pristatymuose, mokslinėse konferencijose, seminaruose;
 • teikiama pagalba (KU dėstytojų, studentų), rengiant brandos darbą, ruošiantis dalyko olimpiadoms, konkursams;
 • sudaromos sąlygos praktinių-tiriamųjų veiklų metu suformuluotas mokslines įžvalgas pamatuoti praktikoje KU aplinkose ar verslo įmonėse;
 • organizuojamos KU atstovų konsultacijos karjeros ugdymo klausimais;
 • vykdomi kartu su KU bendruomene Modelį viešinantys, pažintiniai, kultūriniai ar pramoginiai renginiai.

Gimnazijos mokytojai, administracija bendradarbiauja su Klaipėdos M. Mažvydo

progimnazijos mokytojais, administracija organizuodami bendras metodines savaites, projektinius darbus, integruotas pamokas ir kitas veiklas, siekiant užtikrinti inžinerinio ugdymo programos tęstinumą.