Gimnazijos taryba

Gimnazijos tarybos nariai 

Nr. Vardas, pavardė Atstovavimas Pareigos taryboje
1. Laima Krasauskienė Mokytojų atstovė Pirmininkė
2. Lina Lorenzo Ruiz Mokytojų atstovė Sekretorius
3. Sandra Stankutė Mokytojų atstovė narys
4. Eglė Zykuvienė Tėvų atstovė narys
5. Loreta Prūsaitienė Tėvų atstovė narys
6. Ilona Skonsmanienė Tėvų atstovė narys
7. Samanta Kazlauskaitė Gimnazistų atstovė narys
8. Pijus Šiaulys Gimnazistų atstovas narys
9. Aistė Prūsaitytė Gimnazistų atstovė narys

Gimnazijos tarybos funkcijos:

 1. Teikia siūlymus dėl Gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
 2. Pritaria Gimnazijos strateginiam, metinės veiklos planams, darbo ir vidaus tvarkos taisyklėms, kitiems Gimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Gimnazijos direktoriaus;
 3. Teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui dėl šių Nuostatų pakeitimo, Gimnazijos struktūros tobulinimo;
 4. Išklauso Gimnazijos direktoriaus teikiamas metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus dėl veiklos tobulinimo, saugių ugdymo(si) ir darbo sąlygų sudarymo;
 5. Teikia siūlymus Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai ar jos įgaliotai institucijai, Gimnazijos direktoriui dėl materialinio aprūpinimo ir lėšų panaudojimo; 
 6. Svarsto Gimnazijos savivaldos institucijų ar bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui;
 7. Deleguoja atstovus į Gimnazijos mokytojų atestacijos ir viešo konkurso laisvai Gimnazijos direktoriaus vietai užimti komisijas;
 8. Priima nutarimus kitais, teisės aktų nustatytais ar Gimnazijos direktoriaus teikiamais, klausimais.
Atnaujinta: 2021-05-21
 • Priėmimas į gimnaziją
 • Inžinerinis ugdymas
 • Erasmus+ projektai
 • Elektroninis dienynas
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.20 - 14.05
 • 7. 14.15 - 15.00
 • 8. 15.10 - 15.55
Dofe
Renkuosi mokyti