DOKUMENTAI

 PATVIRTINTA

Klaipėdos Baltijos gimnazijos

direktoriaus 2020 m. kovo 23 d.

įsakymu Nr. V-44

 

 

KLAIPĖDOS BALTIJOS GIMNAZIJOS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKA IR TAISYKLĖS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Klaipėdos Baltijos gimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarka ir taisyklės (toliau – Tvarka) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu ,,Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“ Nr V-372  ir  yra skirtos organizuoti  ugdymo procesą nuotoliniu būdu, iki bus atnaujintas įprastas ugdymo procesas.
 2. Tvarka reglamentuoja ugdymo proceso nuotoliniu būdu organizavimą ir vykdymą, taisykles ir priemonių planą (1 priedas).

 

II SKYRIUS

UGDYMO PROCESO NUOTOLINIU BŪDU ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS, TAISYKLĖS

 1. Siekiant kokybiškai pasirengti organizuoti ugdymo procesą nuotoliniu būdu, gimnazija įsivertina esamą situaciją. Gimnazijos įsivertinimą dirbti nuotoliniu būdu (technologines galimybes, turimas skaitmenines priemones, mokytojų kompetenciją, mokinių amžių ir jų aplinkos socialinę ekonominę padėtį) atlieka direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė, kuriai vadovauja gimnazijos direktorius.
 2. Gimnazija naudos šias nuotolinio ugdymo(si) aplinkas, kurios užtikrins ne tik skaitmeninio ugdymo turinio pasiekiamumą, bet ir bendravimą ir bendradarbiavimą nuotolinio ugdymo proceso metu realiuoju (sinchroniniu) ir nerealiuoju (asinchroniniu) laiku:

4.1. vaizdo pamokos, konsultacijos, susirinkimai  -  skaitmeninės platformos ZOOM aplinkoje;

4.2. skaitmeninės ugdymosi aplinkos: EDUKA, MOZABOOK, MOODLE ir kt.;

4.3. elektroninis dienynas ,,Mano dienynas“‘

4.4. elektroninis paštas;

4.5. gimnazijos internetinė svetainė ir socialinis tinklas ,,Facebook“;

4.6 kitos ryšoo priemonės.

 1. Gimnazijos direktorius paskiria atsakingą asmenį - skaitmeninių technologijų administratorių (IKT koordinatorių), kuris konsultuotų mokytojus ir mokinius technologijų naudojimo klausimais.
 2. Mokiniui, kurio šeima neturi galimybės vaiko aprūpinti nuotoliniam mokymuisi reikalingomis priemonėmis, sudaromos galimybės jam namuose naudotis mokyklos kompiuteriu bei aprūpinti internetiniu ryšiu.
 3. Gimnazijos pasitarimai organizuojami nuotoliniu būdu skaitmeninės platformos ZOOM aplinkoje.
 4. Patirties sklaidai ir iškilusiems klausimams spręsti naudojamasi uždara Baltijos mokytojų „Facebook“ grupe.
 1. Metodinėse grupėse mokytojai aptaria kokias skaitmenines aplinkas naudos vykdydami nuotolinį ugdymą.
 2. Prisijungimai prie nuotolinės mokymosi ir komunikacijos aplinkos mokiniams ir mokytojams siunčiami elektroniniu paštu be žinutėmis elektroniniame dienyne.
 3. Visa asmens duomenų apsauga yra vykdoma vadovaujantis ,,.Klaipėdos Baltijos gimnazijos asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis“, patvirtintomis Klaipėdos Baltijos gimnazijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-95 bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų apsaugą.
 4. Vaizdo pamokos ir konsultacijos vykdomos pagal sudarytą nuotolinio ugdymo tvarkaraštį skaitmeninės platformos ZOOM aplinkoje. Pamokos pradedamos 9.00 val. ir baigiamos 15.00 val.
 5. Mokymosi užduotys, teorinė ir kita ugdymui(si) reikalinga medžiaga ar informacija skiriamos vaizdo pamokų metu bei ugdymui naudojamose skaitmeninėse platformose, apie tai informuojant mokinius pranešimu el. dienyne.
 6. Mokymo medžiaga gali būti popierinė (pvz., mokinių turimi vadovėliai, pratybų sąsiuviniai), ir gali būti pateikta skaitmeninėse aplinkose su nuorodomis, apie kurias informuojama pranešimu el. dienyne.
 7. Mokiniai gali paprašyti mokytojo pagalbos ir paaiškinimų vaizdo konsultacijų metu pagal tvarkaraštį, taip pat žinute el. dienyne bei el. paštu.
 8. Laiką, skirtą užduotims atlikti, mokytojas aptaria su mokiniais ir apie tai informuoja mokinius žinute el. dienyne arba el. paštu.
 9. Mokymosi krūvis reguliuojamas derinant ugdymą realiuoju ir nerealiuoju laiku, tačiau per dieną negali būti daugiau nei 7 pamokos.
 10. Bendravimas su mokiniais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais) bei grįžtamasis ryšys teikiami el. paštu, įrašais el. dienyne, telefono skambučiais, sms žinutėmis ir kt.
 11. Mokinių pasiekimų įvertinimai fiksuojami el. dienyne.
 12. mokinių dalyvavimas vaizdo pamokose, konsultacijose yra fiksuojamas ir įvardijamas kaip pamokų lankomumas. Tėvai (globėjai, rūpintojai) atsakingi už mokinių dalyvavimą vaizdo pamokose. Mokiniui negalint dalyvauti vaizdo pamokose ar atlikti skirtas užduotis, tėvai (globėjai, rūpintojai) pranešimu el. dienyne, sms žinute, skambučiu ar kitomis priemonėmis informuoja klasės vadovą apie priežastis, dėl kurių mokinys negali dalyvauti nuotolinio ugdymo procese.
 13. Mokinių, turinčių specialiuosius ugdymosi poreikius, ugdymas vykdomas kartu su visa klase ir skiriant papildomas specialiojo pedagogo konsultacijas.
 14. Apie nuotolinio ugdymo organizavimo tvarką ir taisykles mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) informuojami el. paštu ir pranešimu el. dienyne. Taip pat informacija skelbiama gimnazijos internetinėje svetainėje.

 

III SKYRIUS

REKOMENDUOJAMI NAUDOTI SKAITMENINIAI IŠTEKLIAI IR KITA PAGALBA

 1. Ugdymo programos įgyvendinti, rekomenduojama pasinaudoti esamu visoms mokykloms laisvai prieinamu nacionaliniu skaitmeniniu ugdymo turiniu:

22.1.  Emokykla (http://lom.emokykla.lt/public/)  – skaitmeninių priemonių paieška;

23.2. Ugdymo sodas (https://sodas.ugdome.lt/mokymo-priemones) – mokymosi medžiagos (lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, gamtos, socialinių  ir kitų mokslų) saugykla, kurioje mokymosi medžiaga prieinama visiems mokiniams, mokytojams ir tėvams;

24.3 projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ medžiaga (http://www.vedlys.smm.lt/);

25.4. brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų užduotys ir atsakymai (https://egzaminai.lt/668/, https://egzaminai.lt/692/, https://egzaminai.lt/610/).

 1. Nuorodos į kitą metodinę medžiaga nuotoliniam mokymui pagal dalykus bus nuolat atnaujinama ir pateikiama Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainėje (https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis).
 2. Rekomenduojama taip pat naudotis laikinai laisvai prieinamu įvairių įmonių siūlomu skaitmeniniu turiniu.
 3. Siūloma naudotis atviraisiais ištekliais kitomis kalbomis, pvz., anglų kalba Khan Academy (https://www.khanacademy.org/), „European Schoolnet“ (EUN) mokymosi ištekliais, leidžiančiais mokykloms rasti ugdymo turinį iš daugelio skirtingų šalių ir teikėjų (http://lreforschools.eun.org/web/guest, https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/ index.htm ir kt.)

_____________________________

Klaipėdos Baltijos gimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos, patvirtintos Klaipėdos Baltijos gimnazijos

direktoriaus 2020 m. kovo 23 d.

įsakymu Nr. V-44

1 priedas

 

KLAIPĖDOS BALTIJOS GIMNAZIJOS PRIEMONIŲ PLANAS NUOTOLINIAM UGDYMUI ORGANIZUOTI

EIL. NR.

Priemonių pavadinimas

Užduoties atlikimo data

 Atsakingi asmenys

1.       

Sudaryti ugdymo proceso organizavimo  nuotoliniu būdu įsivertinimo darbo grupę

2020-03-18

Direktorė Jurgita Račkauskienė

2.       

Parengti Klaipėdos Baltijos gimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašą.

2020-03-23

Direktorė Jurgita Račkauskienė

3.       

Sudaryti nuotolinio ugdymo vaizdo pamokų ir konsultacijų tvarkaraštį

2020-03-23

Direktorės pavaduotoja ugdymui Neringa Kontrimienė

4.       

Surinkti informaciją, ar visi mokiniai, mokytojai turi reikiamas priemones, prieigas prie pasirinktos programinės ar skaitmeninės įrangos mokymui(si) nuotoliniu būdu namuose

2020-03-23

Direktorės pavaduotoja ugdymui Irma Daukšienė

5.       

Aprūpinti mokytojus ir mokinius reikiamomis priemonėmis

2020-03-23-27

Direktorė Jurgita Račkauskienė,

 IT priežiūros specialistas Dainius Zviedrys

6.       

Parengti suvestinę apie skaitmeninės įrangos ir internetinio ryšio prieigas

2020-03-27

Direktorės pavaduotoja ugdymui Irma Daukšienė

7.       

Organizuoti nuotolinius mokymus apie ugdymo organizavimo galimybes virtualiose aplinkose gimnazijos mokytojams

2020-03-16-20

Direktorė Jurgita Račkauskienė

8.       

Parengti detalius pamokų planus nuotoliniam mokymui(si) kovo 30 d. – balandžio 3 d.

2020-03-23-30

Dalykų mokytojai

    9.

Informuoti gimnazijos bendruomenę (mokiniai, mokytojai, tėvai, globėjai) apie nuotolinio mokymo organizavimą

2020-03-25

Direktorė Jurgita Račkauskienė

   10.

Organizuoti grįžtamąjį ryšį (pasitarimus) apie nuotolinio ugdymo įgyvendinimą

Kiekvieną penktadienį

Direktorė Jurgita Račkauskienė

_________________________________________