Straipsnis

Vadovaujantis Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 kovo 16 d. patvirtintomis Rekomendacijomis dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu, nuo 2020 kovo 30 d.  karantino laikotarpiu gimnazija organizuoja nuotolinį ugdymą pagal Klaipėdos Baltijos gimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarką ir taisykles, patvirtintas gimnazijos direktoriaus 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-44 (pilną versiją galite rasti gimnazijos internetinėje svetainėje).

Informuojame, kad:

1) ugdymui ir komunikacijai gimnazija naudos šias nuotolinio ugdymo(si) aplinkas, kurios užtikrins ne tik skaitmeninio ugdymo turinio pasiekiamumą, bet ir bendravimą ir bendradarbiavimą nuotolinio ugdymo proceso metu: vaizdo pamokos, konsultacijos, susirinkimai  -  skaitmeninės platformos ZOOM aplinkoje; skaitmeninės ugdymosi aplinkos: EDUKA, MOZABOOK, MOODLE ir kt.; elektroninis dienynas ,,Mano dienynas“; elektroninis paštas; gimnazijos internetinė svetainė ir socialinis tinklas ,,Facebook“ ir kitos ryšio priemonės;

2) prisijungimai prie nuotolinės mokymosi ir komunikacijos aplinkos mokiniams ir mokytojams siunčiami elektroniniu paštu bei žinutėmis elektroniniame dienyne;

3) vaizdo pamokos ir konsultacijos vykdomos pagal sudarytą nuotolinio ugdymo tvarkaraštį skaitmeninės platformos ZOOM aplinkoje. Pamokos pradedamos 9.00 val. ir baigiamos 15.00 val.;

4) mokymosi užduotys,  teorinė ir kita ugdymui(si) reikalinga medžiaga ar informacija skiriamos vaizdo pamokų metu bei ugdymui naudojamose skaitmeninėse platformose, apie tai informuojant mokinius pranešimu el. dienyne;

5)  mokymo medžiaga gali būti popierinė (pvz., mokinių turimi vadovėliai, pratybų sąsiuviniai), ir gali būti pateikta skaitmeninėse aplinkose su nuorodomis, apie kurias informuojama pranešimu el. dienyne;

6) mokiniai gali paprašyti mokytojo pagalbos ir paaiškinimų vaizdo konsultacijų metu pagal tvarkaraštį, taip pat žinute el. dienyne bei el. paštu;

7) mokinių dalyvavimas vaizdo pamokose, konsultacijose yra fiksuojamas ir įvardijamas kaip pamokų lankomumas. Tėvai (globėjai, rūpintojai) atsakingi už mokinių dalyvavimą vaizdo pamokose. Mokiniui negalint dalyvauti vaizdo pamokose ar atlikti skirtas užduotis, tėvai (globėjai, rūpintojai) pranešimu el. dienyne, sms žinute, skambučiu ar kitomis priemonėmis informuoja klasės vadovą apie priežastis, dėl kurių mokinys negali dalyvauti nuotolinio ugdymo procese.

  8) visa asmens duomenų apsauga yra vykdoma vadovaujantis Klaipėdos Baltijos gimnazijos asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis, parengtomis vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų apsaugą.  Mokinių,  mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų asmeniniai duomenys, t.y. kontaktiniai el. paštai ir telefonų numeriai bei kita asmens suteikta informacija bus naudojama siekiant kokybiškai ir efektyviai organizuoti ugdymo procesą nuotoliniu būdu, t.y. siųsti mokomąją medžiagą, užduotis, bendrauti vaizdo pamokose, kontaktuoti iškilus papildomiems klausimams.

Svarbu: vaizdo pamokų (konsultacijų) metu draudžiama filmuoti, fotografuoti ir skleisti (dalintis) informaciją viešuose informaciniuose šaltiniuose be atskiro mokytojo sutikimo. Už pažeidimus taikoma Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta atsakomybė.