Mokinių elgesio taisyklės

KLAIPĖDOS BALTIJOS GIMNAZIJOS MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

 

Mokiniai privalo:

1. Nevėluoti į pamokas, punktualiai ir reguliariai lankyti Gimnaziją, susirgus ar dėl kitų priežasčių negalint dalyvauti pamokose tą pačią dieną apie tai informuoti klasės vadovą.

2. Atsakingai mokytis, sąžiningai atlikti mokytojo paskirtas užduotis, dalyvauti Gimnazijos organizuojamuose tyrimuose, apklausose ir kituose renginiuose, dalyvauti pasiekimų patikrinimuose ir įgyti išsilavinimą;

3. Įsigyti individualias mokymosi priemones (pratybų sąsiuvinius, rašymo priemones, skaičiuotuvus ir panašiai);

4. Gimnazijoje ir jos teritorijoje neturėti, nevartoti ir neplatinti tabako gaminių, elektroninių cigarečių, energetinių, alkoholinių gėrimų ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, nežaisti azartinių žaidimų (kortomis ir kt.), gerbti mokytojus, bendramokslius ir kitus Gimnazijos bendruomenės narius, nepažeisti jų teisių ir teisėtų interesų;

5. Pamokų ir renginių metu nesinaudoti mobiliuoju telefonu, garso ir vaizdo technika be mokytojo leidimo;

6. Nesidalinti socialiniuose tinkluose Gimnazijos bendruomenės narių (mokinių, mokytojų ir kitų) asmens orumą žeminančiais įrašais ir nuotraukomis;

7. Aktyviai dalyvauti Gimnazijos savivaldoje, atstovauti Gimnazijai konkursuose, olimpiadose, sportinėse varžybose ir kituose renginiuose;

8. Pasitikrinti sveikatą gydymo įstaigoje pradedant mokytis ir vėliau kiekvienais metais iki rugsėjo 15 d.;

9. Talkinti Gimnazijai, organizuojant renginius, tvarkant ir turtinant aplinką, reprezentuojant Gimnaziją;

10. Nuolat dėvėti Gimnazijos tarybos nustatyto pavyzdžio Mokinio uniformą: mokyklinį bliuzoną, marškinėlius, ne sportinio stiliaus kelnės, sijonas;

11. Kiekvieną dieną turėti Mokinio pažymėjimą ir, mokytojui paprašius, jį pateikti;

12. Tausoti Gimnazijos turtą, aplinką ir atlyginti Gimnazijai padarytą žalą teisės aktais nustatyta tvarka;

13. Laikytis Mokymo sutartyje prisiimtų įsipareigojimų ir kitų Gimnazijos vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų.

 

Atsakomybė už elgesio taisyklių pažeidimus

14. Apie šių taisyklių pažeidimus klasės vadovas informuoja  mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus), administraciją.

15. Mokinių, pažeidusių elgesio taisykles, elgesys svarstomas administracijos, Vaiko gerovės komisijos, Gimnazistų tarybos, Gimnazijos tarybos posėdžiuose.

16. Mokiniams, nesilaikantiems elgesio taisyklių ir įsipareigojimųVaiko gerovės komisijos, Gimnazijos tarybos sprendimu gali būti skiriamas žodinis įspėjimas, raštiškas įspėjimas, šalinimas iš mokyklos.

 

 • Priėmimas į gimnaziją
 • Erasmus+ projektai
 • Elektroninis dienynas
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40
Renkuosi mokyti