Pradžia

INŽINERINIS UGDYMAS UNIVERSITETINĖSE KLASĖSE

 

FILMUKAS APIE INŽINERINĮ UGDYMĄ KLAIPĖDOS BALTIJOS GIMNAZIJOJE

 

Daugiau informacijos: https://www.baltijosgimnazija.lt/inzinerija.html       

 

      

 

BALTIJOS GIMNAZIJA - VIENA IŠ MIESTO KETURIŲ GIMNAZIJŲ,  2020-2021 m.m. DALYVAUJANČIŲ KLAIPĖDOS m. SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ DALYVAUJAMOJO BIUDŽETO PROJEKTE

 

Daugiau informacijos apie projektą rasite čia. 
Dalyvaujamojo projekto skelbimas galutinis

   

ERASMUS+ PROJEKTAI

2019-2020 m.m. vykdomi:

KA2 ,,Don't Be Fuelish"

KA2 ,,(S) TEAM today, make changes for tomorrow“ 

KA2 ,,Developing key student‘s competences and strengthening self-esteem through their personal development“

KA1 ,,,siSTEAM-sistemingas požiūris įgyvendinant inovatyvius ir integralius ugdymo pokyčius gimnazijoje"

   

     

erasmus

Mūsų naujienos

Mokyklos naujienos

KONKURSAS MOKINIŲ IDĖJOMS ATRINKTI

Iki spalio 19 d. Baltijos gimnazistai patys galės nuspręsti, kokius projektus nori įgyvendinti savo gimnazijoje. Pagrindinė sąlyga teikiant siūlymus – jis turi būti susijęs su darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimu ir skirtas mokyklos bendruomenei.

Mokyklos naujienos

SIŪLOME DARBĄ

Klaipėdos Baltijos gimnazija siūlo darbą specialiajam pedagogui.
Iki spalio 21 d. laukiame pretendentų CV - siųsti el.paštu rastine@baltijosgimnazija.lt
Daugiau informacijos teikiama: +370 46 345 920
Mokyklos naujienos

SVARBI INFORMACIJA

Siekiant užtikrinti OV reikalavimus dėl COVID-19 ligos plitimo prevencijos, lankytojų susitikimai su administracija, specialistais ar pedagogais derinami iš anksto: tėvai (globėjai, rūpintojai) ir kiti pageidaujantys asmenys registruojasi susitikimui:
tel. nr. +370 46 346 167; +370 46 345 920 arba el. paštu rastine@baltijosgimnazija.lt.
Raštinės administratorė suderins susitikimą ir informuos apie jo datą ir laiką telefonu arba el. paštu ne vėliau kaip per dvi dienas.
Mokyklos naujienos

DofE - Baltijos gimnazijoje

Jau nuo rugsėjo 1 d.  Baltijos gimnazijoje startuoja DofE -  The Duke of Edinburgh's International Award (arba DofE apdovanojimai) pasaulyje gerai žinoma neformalaus ugdymo(si) programa jaunimui nuo14 iki 24 metų, padedanti ugdyti savo talentus, mokytis iš patirties įveikiant iššūkius ir įprasminant savo laisvalaikį.

Nauda jauniems žmonėms:

 • Pastebimai pagerėja bendravimo užsienio kalba įgūdžiai.
 • Sustiprina kritinio mąstymo įgūdžius, didėja reflektyvumas.
 • Jauni žmonės geriau supranta savo stiprybes ir silpnybes, atranda savo mokymosi stilių, padidina mokymosi motyvaciją, pagerina mokymosi rezultatus.
 • Lavina darbui reikalingus įgūdžius, praplečiamas pažinčių ratas, užmezgama naudingų kontaktų ateities profesijai ar verslui. Programa yra gerai vertinama darbdavių, todėl didėja jaunų žmonių konkurencingumas darbo rinkoje.
 • Pabaigus DofE apdovanojimų programą išduodamas sertifikatas atpažįstamas ir vertinamas užsienio universitetuose, ypatingai Jungtinėje Karalystėje. 
 • Jauni žmonės susiranda draugų, kurie turi panašių pomėgių ar interesų. Programos metu stiprėja jų socialinės kompetencijos.
 • Pagerėja fizinė būklė, ugdomi sveikos gyvensenos įgūdžiai. 

Nauda mokyklai:

 • DofE programa padeda pripažinti įstaigoje vykdomą veiklą tarptautiniu mastu, parodo neformaliojo ugdymo veiklos vykdymo kokybės standartą (tik licencijuotos organizacijos gali vykdyti programą).
 • Mokytojams sudaromos galimybės dalyvauti tarptautiniuose seminaruose, mokymuose, stažuotėse bet kurioje ES valstybėje ar net už Europos ribų.
 • Programos vadovai dalyvauja akredituojamuose progresyviuose mokymo kursuose.
 • DofE nacionalinė agentūra rūpinasi mokyklos, kaip DofE apdovanojimus vykdančios organizacijos, interesų atstovavimu ir viešinimu spaudoje, internete.
 • DofE programa suteikia formą, apjungiančią įvairias mokykloje vykdomas užimtumo veiklas ir būrelius. Pastebima, kad programa skatina ir įstaigos darbuotojų bendradarbiavimą, bendro tikslo siekimą.
 • Programa padeda užmegzti naudingus ryšius bendruomenėje: su vietos verslininkais, kitomis ugdymo įstaigomis, tėvais.
Mokyklos naujienos

RENKUOSI MOKYTI

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Baltijos gimnazija tampa programos ,,RENKUOSI MOKYTI" dalyve. Programą „Renkuosi mokyti!” įgyvendina VšĮ Mokyklų tobulinimo centras. Šią programą išbandžius Lietuvoje ir besiremiant tarptautine patirtimi, sukurtas unikalus jaunų mokytojų pritraukimo, atrankos ir profesinės pagalbos modelis, kuris yra įgyvendinamas bendradarbiaujant švietimui ir verslui. Po kruopščios atrankos, kurią atlieka patyrę personalo specialistai, programos dalyviai parengiami mokyti šalies mokyklose. Programos dalyviai – jaunieji mokytojai – dvejus metus dirbdami mokyklose gauna visokeriopą profesinę pagalbą, apimančią individualizuotus pedagogikos ir lyderystės mokymus, profesinį tobulinimąsi bei bendradarbiavimo tinklą.

 

Mokyklos naujienos

KOMUNIKACIJA KARANTINO METU

Karantino metu gimnazija uždaroma. Komunikacija vyksta el.p. rastine@baltijosgimnazija.lt

Gimnazijos direktorė pasiekiama – jurgita.rackauskiene@baltijosgimnazija.lt , tel. +370 616 32 616

Gimnazijos raštinės administratorė – tel. + 370 623 20 882

Gimnazijos direktorės pavaduotojas ūkiui – tel. + 370 673 15 636

Mokyklos naujienos

AKTUALU

Vadovaujantis Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 kovo 16 d. patvirtintomis Rekomendacijomis dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu, nuo 2020 kovo 30 d.  karantino laikotarpiu gimnazija organizuoja nuotolinį ugdymą pagal Klaipėdos Baltijos gimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarką ir taisykles, patvirtintas gimnazijos direktoriaus 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-44 (pilną versiją galite rasti gimnazijos internetinėje svetainėje).

Informuojame, kad:

1) ugdymui ir komunikacijai gimnazija naudos šias nuotolinio ugdymo(si) aplinkas, kurios užtikrins ne tik skaitmeninio ugdymo turinio pasiekiamumą, bet ir bendravimą ir bendradarbiavimą nuotolinio ugdymo proceso metu: vaizdo pamokos, konsultacijos, susirinkimai  -  skaitmeninės platformos ZOOM aplinkoje; skaitmeninės ugdymosi aplinkos: EDUKA, MOZABOOK, MOODLE ir kt.; elektroninis dienynas ,,Mano dienynas“; elektroninis paštas; gimnazijos internetinė svetainė ir socialinis tinklas ,,Facebook“ ir kitos ryšio priemonės;

2) prisijungimai prie nuotolinės mokymosi ir komunikacijos aplinkos mokiniams ir mokytojams siunčiami elektroniniu paštu bei žinutėmis elektroniniame dienyne;

3) vaizdo pamokos ir konsultacijos vykdomos pagal sudarytą nuotolinio ugdymo tvarkaraštį skaitmeninės platformos ZOOM aplinkoje. Pamokos pradedamos 9.00 val. ir baigiamos 15.00 val.;

4) mokymosi užduotys,  teorinė ir kita ugdymui(si) reikalinga medžiaga ar informacija skiriamos vaizdo pamokų metu bei ugdymui naudojamose skaitmeninėse platformose, apie tai informuojant mokinius pranešimu el. dienyne;

5)  mokymo medžiaga gali būti popierinė (pvz., mokinių turimi vadovėliai, pratybų sąsiuviniai), ir gali būti pateikta skaitmeninėse aplinkose su nuorodomis, apie kurias informuojama pranešimu el. dienyne;

6) mokiniai gali paprašyti mokytojo pagalbos ir paaiškinimų vaizdo konsultacijų metu pagal tvarkaraštį, taip pat žinute el. dienyne bei el. paštu;

7) mokinių dalyvavimas vaizdo pamokose, konsultacijose yra fiksuojamas ir įvardijamas kaip pamokų lankomumas. Tėvai (globėjai, rūpintojai) atsakingi už mokinių dalyvavimą vaizdo pamokose. Mokiniui negalint dalyvauti vaizdo pamokose ar atlikti skirtas užduotis, tėvai (globėjai, rūpintojai) pranešimu el. dienyne, sms žinute, skambučiu ar kitomis priemonėmis informuoja klasės vadovą apie priežastis, dėl kurių mokinys negali dalyvauti nuotolinio ugdymo procese.

  8) visa asmens duomenų apsauga yra vykdoma vadovaujantis Klaipėdos Baltijos gimnazijos asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis, parengtomis vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų apsaugą.  Mokinių,  mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų asmeniniai duomenys, t.y. kontaktiniai el. paštai ir telefonų numeriai bei kita asmens suteikta informacija bus naudojama siekiant kokybiškai ir efektyviai organizuoti ugdymo procesą nuotoliniu būdu, t.y. siųsti mokomąją medžiagą, užduotis, bendrauti vaizdo pamokose, kontaktuoti iškilus papildomiems klausimams.

Svarbu: vaizdo pamokų (konsultacijų) metu draudžiama filmuoti, fotografuoti ir skleisti (dalintis) informaciją viešuose informaciniuose šaltiniuose be atskiro mokytojo sutikimo. Už pažeidimus taikoma Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta atsakomybė.