Pradžia

INŽINERINIS UGDYMAS UNIVERSITETINĖSE KLASĖSE

PRIVALOMO UGDYMO TURINIO INTEGRACIJA - KITOKIOS PAMOKOS

UGDYMAS KLAIPĖDOS UNIVERSITETE - PAMOKAS (VEIKLAS) VEDA DĖSTYTOJAI

INŽINERINIAI PROJEKTAI VERSLO ĮMONĖSE - INŽINIERIAI YRA PROJEKTŲ MENTORIAI

Daugiau informacijos: https://www.baltijosgimnazija.lt/inzinerija.html       

 

      

 

Prašymų mokytis gimnazijoje 2020-2021 m.m. (t.y. nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.) registraciją planuojama pradėti 2020 m. vasario - kovo mėn. 

 

Daugiau informacijos: www.klaipeda.lt
inzi

   

ERASMUS+ PROJEKTAI

2019-2020 m.m. vykdomi:

KA2 ,,Don't Be Fuelish"

KA2 ,,(S) TEAM today, make changes for tomorrow“ 

KA2 ,,Developing key student‘s competences and strengthening self-esteem through their personal development“

KA1 ,,,siSTEAM-sistemingas požiūris įgyvendinant inovatyvius ir integralius ugdymo pokyčius gimnazijoje"

   

     

erasmus

Mūsų naujienos

Mokyklos naujienos

KONKURSAS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGOMS

Klaipėdos Baltijos gimnazija skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms.

Darbo pobūdis: koordinuoti ir organizuoti ugdymo plano, individualių ugdymo planų, ugdymo programų rengimą ir įgyvendinimą, inicijuoti naujų mokymo(si) technologijų ir strategijų diegimą,  užtikrinti ugdymo proceso įgyvendinimą, mokyklos veiklos įsivertinimo organizavimą, vykdyti ugdymo proceso stebėseną, vertinti ir analizuoti ugdymo kokybę, teikti metodinę pagalbą  mokiniams ir mokytojams, koordinuoti ir organizuoti prevencinę veiklą, neformaliojo švietimo programų įgyvendinimą, bendradarbiauti su mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais mokyklos bendruomenės nariais, rengti direktoriaus įsakymų, susijusių su ugdymo veikla, ir kitų mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus, savarankiškai planuoti ir įgyvendinti kitus kasdieninius  darbus, savarankiškai vykdyti kitus mokyklos direktoriaus pavedimus.

Specialieji reikalavimai pretendentams:

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą;
 2. Turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą arba turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;
 3. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą;
 4. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos, Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo politikos nuostatomis, Klaipėdos Baltijos gimnazijos strateginiais tikslais;
 5. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus;
 6. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
 7. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

 Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti konkurse;
 2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 3. Gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba;
 4. Išsilavinimą, darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 5. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);
 6. Pretendento anketą (pretendentams į darbuotojo pareigas);
 7. Gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Dokumentai priimami iki 2020 m. sausio 21 d. įskaitytinai Valstybės tarnybos portale http://portalas.vtd.lt/lt/vtdtemplatevtdkonkursai-319-319.html

Informacija teikiama tel. (8 46) 345 920; (8 616) 32 616.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis grąžinami. Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems dokumentų ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.

Konkursas paskelbtas 2020 m. sausio 7 d. http://portalas.vtd.lt

Mokyklos naujienos

PRIĖMIMAS MOKYTIS NUO 2020-09-01 d.

INFORMACIJA DĖL REGISTRACIJOS Į MOKYKLAS 2020–2021 MOKSLO METAMS

Informuojame, kad prašymų mokytis 2020–2021 mokslo metais, t. y. nuo 2020 m. rugsėjo 1 d., registraciją planuojama pradėti 2020 m. vasario–kovo mėnesiais.  Konkrečias datas nustatys Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius įsakymu ir apie tai gyventojai bus informuojami Savivaldybės, ikimokyklinių ir bendrojo ugdymo mokyklų interneto svetainėse, miesto dienraščiuose.

                                                                                                                                     Švietimo skyrius

Mokyklos naujienos

LAUKIAME ŠVENČIŲ

Klaipėdos Baltijos gimnazijos mokiniai drauge su teatro mokytoja Simona Braziene dalyvavo miesto akcijoje ir padabino vieną iš aštuoniasdešimties žaliaskarių puošiančių Atgimimo aikštę. Žaisliukus akcijai kūrė ir gamino technologijų mokytoja Aurita Šipova ir jos mokinės:)

Mokyklos naujienos

BENDRUOMENĖS DISKUSIJA

Mokykla - dabartis, ateitis... Mokinių atsakomybė už savo mokymąsi, karjeros ugdymas, pamokos kitaip, bendradarbiavimas, įsivertinimas, gabių ir talentingų mokinių ugdymas ir kt. gimnazijoje aktualūs klausimai buvo analizuojami mokinių-tėvų-mokinių diskusijoje. 

Mokyklos naujienos

SKLAIDA

2019-11-22 d. Socialinių mokslų kolegijoje vykusioje tarpdisciplininių mokymosi projektų gerosios patirties mainų ,,Jaunimo konferencijoje: (Ne)galima sujungti” apie įgyvendintą Erasmus+ programos projektą Baltijos gimnazijoje bei jo naudą dalinosi Erikas Mickonis (IVa kl.) ir anglų k. mokytoja Daiva Elertienė.

Mokyklos naujienos

EMOCINĖ KULTŪRA

Emocinė kultūra. Pozityvi komunikacija. Asmeninė ir komandinė atsakomybė. Nuostatų, požiūrių ir įsitikinumų revizija. Optimizmas. Savimotyvacija. Įtraukiantys kvadratai. Apie visa tai iš charizmatiškosios Nomedos Marazienės lūpų. Vardan to, kad veikti, vardan to, kad ne stengtis daryti, o imti ir daryti:)

Mokyklos naujienos

NETRADICINIS UGDYMAS

Gimnazijoje  organizuota tradicinė, kasmet vykstanti metodinė diena. Šį rudenį Baltijos gimnazijos bendruomenė pasirinko temą „Šviesa” – mokytojai kūrybiškai interpretavo šią temą ir planuodami ugdymo veiklas pasistengė atskleisti šį aspektą įvairiose mokslo srityse. Lietuvių kalbos ir chemijos dalykų užsiėmime buvo analizuojama išorinės ir vidinės šviesos galia – atlikus laboratorinius bandymus buvo išgautas veidrodžio efektas, tada domėtasi veidrodžio simbolika tautosakoje ir literatūroje. Gamtos ir socialinių mokslų mokytojai kartu su gimnazistais gilinosi į fotosintezės procesą ir Saulės sistemos veikimą. Pasitelkdami interaktyviąsias programėles išmaniuosiuose telefonuose mokiniai informacinių technologijų ir anglų kalbos veikloje gilinosi į XXI a. vaizdų kultūrą bei šviesos įtaką kompozicijai. Matematiką, pasirodo, ne taip jau ir sudėtinga integruoti su literatūra – aptarę Prometėjo įvaizdį ir  pasitelkę geometrines figūras mokiniai bandė apskaičiuoti titano iš molio nulipdyto žmogaus kūno masę. Kūno kultūros mokytojai kartu su psichologe atliko kūno atpalaidavimo pratimus, aptarė verbalinio ir neverbalinio bendravimo skirtumus. Vaizdingų posakių,  frazeologizmų, idiomų apie šviesą gimnazistai ieškojo lietuvių ir anglų kalbomis, juos vartojo kurdami pasirinkto žanro istorijas. Gimnazijos istorikai kartu su kalbų mokytojais analizavo šviesos ir saulės simbolius pasaulio istorijoje ir kultūroje. Dorinio ugdymo mokytojai su anglų kalbos specialistais aptarė šviesos simbolius Biblijoje, atliko įvaizdžių vertimus ir pameditavo su arbata ir muzika.

Šiais metais Baltijos gimnazijos bendruomenė į šią integruotų veiklų dieną pasikvietė ir savo kaimynus – Martyno Mažvydo progimnazijos aštuntokus. Mokiniai kartu su gimnazistais sėkmingai gilinosi į įvairių mokslų paslaptis. J. V. Gėtė yra pasakęs: „Gamta apsupa žmogų tamsa ir verčia jį amžinai veržtis į šviesą.” Tad ir tą niūroką lapkričio dieną abiejų mokyklų bendruomenių narių nuotaiką praskaidrino šauni ir šviesi bendrystė.

Vytautas Staugas, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas

Mokyklos naujienos

AKCIJA

Lapkričio 6 d.  kviečiame dalyvauti tradicinėje gerumo akcijoje ,,Pyragais kvepianti kaimynystė"