Dokumentai
Nuostatai
Klaipėdos Baltijos gimnazijos nuostatai
Tvarkos
Klaipėdos Baltijos gimnazijos mokinių mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, fiksavimo ir stebėsenos tvarkos aprašas
Mokinių mokymosi krūvio reguliavimo tvarkos aprašas
Mokinių, besimokančių universitetinėse inžinerinėse klasėse projektinio darbo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas
Turizmo renginių tvarkos aprašas
Klaipėdos Baltijos gimnazijos mokinių socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas
Klaipėdos Baltijos gimnazijos smurto ir priekabiavimo prevencijos politika
Finansų kontrolės taisyklės
Vidaus kontrolės politika
Planavimo dokumentai
Klaipėdos Baltijos gimnazijos 2024–2026 m. strateginis planas
2023-2024 m.m. ugdymo planas
Klaipėdos Baltijos gimnazijos 2023 m. veiklos planas
Klaipėdos Baltijos gimnazijos 2023-2025 m. strateginis planas
Atnaujinto ugdymo turnio įgyvendinimo veiksmų ir priemonių planas 2022–2024 m.
Klaipėdos Baltijos gimnazijos 2022 m. veiklos planas
Priėmimas į gimnaziją
Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirtos aptarnavimo teritorijos
Klasių ir mokinių skaičius Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2024-2025 m.m.
Priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas
Finansinės ataskaitos
2023 m. Finansinių ataskaitų rinkinys
Finansinės būklės ataskaita (2023-09-30)
Finansinės būklės ataskaita (2023-06-30)
Finansinės būklės ataskaita (2023-03-31)
Finansinės būklės ataskaita (2022-12-31)
Finansinės būklės ataskaita (2022-09-30)
Finansinės būklės ataskaita (2022-06-30)
Finansinės būklės ataskaita (2022-03-31)
Finansinės būklės ataskaita (2021-12-31)
Finansinės būklės, veiklos rezultatų ataskaitos. Tarpinio finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas (2021-09-30)
Finansinės būklės, veiklos rezultatų ataskaitos. Tarpinio finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas (2021-06-30)
Finansinės būklės ataskaita (2021-03)
2020 m. Finansinių ataskaitų rinkinys
Finansinės būklės ataskaita (2020-09-30)
Veiklos rezultatų ataskaita (2020-09-30)
Tarpinio finansinio ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas (2020-09-30)
Finansinės būklės ataskaita (2020 06 30)
Veiklos rezultatų ataskaita (2020 06 30)
Tarpinio finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas (2020 06 30)
Finansinės būklės ataskaita (2020-03-31)
2019 m. Finansinių ataskaitų rinkinys
Finansinės būklės ataskaita (2019-06-30)
Finansinės būklės ataskaita (2019-03-31)
Veiklos ataskaitos
Klaipėdos Baltijos gimnazijos direktorės Jurgitos Račkauskienės 2023 m. veiklos ataskaita
Klaipėdos Baltijos gimnazijos 2022 m. veiklos ataskaita
Klaipėdos Baltijos gimnazijos direktorės Jurgitos Račkauskienės 2022 m. veiklos ataskaita
Klaipėdos Baltijos gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaita
Klaipėdos Baltijos gimnazijos direktorės Jurgitos Račkauskienės 2021 m. veiklos ataskaita
Klaipėdos Baltijos gimnazijos 2020 m. veiklos ataskaita
Klaipėdos Baltijos gimnazijos direktorės Jurgitos Račkauskienės 2020 m. veiklos ataskaita
Klaipėdos Baltijos gimnazijos 2019 m. veiklos ataskaita
Vadovo 2019 m. veiklos ataskaita
DofE kokybės ataskaita 2021 m.
Mokinių maitinimas
Valgiaraštis (15 dienų) I-IV gimnazijos klasių mokiniams
Vaikų maitinimo tvarkos aprašas
Matinimo organizavimo Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose tvarkos aprašas
Nemokamo maitinimo valgiaraštis (planinis)
Klaipėdos miesto socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašas
Nemokamo maitinimo valgiaraštis (planinis, 1 sav.)
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita (2023-12-31)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita (2023-06-30)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita (2023-03-31)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita (2022-12-31)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita (2022-09-30)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita (2022-06-30)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita (2022-03-31)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita (2021-12-31)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita (2021-06-30)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita (2021-03-31)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita (2020-12-31)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita (2020-03-31)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita (2019-12-31)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (2019-09-30)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita (2019-03-31)
Viešieji pirkimai
Klaipėdos miesto savivaldybei pavaldžių įstaigų centralizuotų ir decentralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos taisyklės
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės
Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas
2020 m. viešųjų pirkimų planas
2021 m. viešųjų pirkimų planas
Mažos vertės pirkimai 2021 m.
Mažos vertės pirkimai 2019 m.
Mažos vertės pirkimai 2020 m.
Klaipėdos Baltijos gimnazijos mažos vertės viešųjų pirkimų tvarkos aprašas
Maršutai
Mokyklinio autobuso maršruto grafikas 2022–2023 m.m. II pusmečiui
Klaipėdos Baltijos gimnazijos mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas
Korupcijos prevencija
Antikorupcinio švietimo ataskaita (2022 m.)
Civilinė sauga
Ekstremalių situacijų prevencijos priemonių plano ataskaita (2022 m.)
Sveikatos priežiūros rekomendacijos
Baltijos gimnazijos mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų 2023-2024 m. m. duomenų analizė
VSS specialisto funkcijos
Baltijos gimnazijos mokinių fizinio pajėgumo duomenų 2022–2023 m. m. analizė
Klaipėdos Baltijos gimnazijos mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų 2022–2023 m.m. analizė
Mokinių sveikatos rodiklių analizė 2021-2022 m.m.
Baltijos gimnazijos mokiniu sveikatos rodiklių analizė - 2020 m
Mokinių sveikatos rodiklių analizė 2019-2020 m.m.
Panikos lankstinukas
Savižudybių prevencija: kaip atpažinti savižudybės riziką, ką daryti ir kur kreiptis pagalbos
Nuoma
Klaipėdos Baltijos gimnazijos sporto salės užimtumo tvarkaraštis 2023–2024 m.m.
Klaipėdos m. savivaldybės švietimo įstaigų patalpų suteikimo paslaugos ir naudojimosi stadionais (sporto aikštynais) tvarkos aprašas
Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų patalpų suteikimo paslaugos kaina
Patalpų suteikimo paslaugos sutarties forma
Turto naudojimo sutartis