Dokumentai
Nuostatai
Klaipėdos Baltijos gimnazijos nuostatai
Tvarkos
Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas
Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka
Mokinių projektinių darbų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas
Turizmo renginių tvarkos aprašas
Klaipėdos Baltijos gimnazijos Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių planas
Klaipėdos Baltijos gimnazijos mokinių testavimo savikontrolės testais tvarka
Socialinės-pilietinės veiklos tvarkos aprašas
Finansų kontrolės taisyklės
Vidaus kontrolės politika