Dokumentai
Nuostatai
Klaipėdos Baltijos gimnazijos nuostatai
Tvarkos
Klaipėdos Baltijos gimnazijos mokinių mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, fiksavimo ir stebėsenos tvarkos aprašas
Mokinių mokymosi krūvio reguliavimo tvarkos aprašas
Mokinių, besimokančių universitetinėse inžinerinėse klasėse projektinio darbo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas
Turizmo renginių tvarkos aprašas
Klaipėdos Baltijos gimnazijos mokinių socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas
Klaipėdos Baltijos gimnazijos smurto ir priekabiavimo prevencijos politika
Finansų kontrolės taisyklės
Vidaus kontrolės politika