Dokumentai
Nuostatai
Klaipėdos Baltijos gimnazijos nuostatai

2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-3 redakcija

Tvarkos
Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas
Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka
Mokinių projektinių darbų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas
Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. Rugsėjo 14 d. Sprendimo nr. T2-219 „dėl klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų patalpų suteikimo paslaugos ir naudojimosi stadionais (sporto aikštynais) tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

2019 m. gruodžio 19 d. Nr. T2-374

Turizmo renginių tvarkos aprašas
Klaipėdos Baltijos gimnazijos Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių planas
Klaipėdos Baltijos gimnazijos mokinių testavimo savikontrolės testais tvarka
Socialinės-pilietinės veiklos tvarkos aprašas